Yksityisyys

Integritetspolicy för Delta-Guss GmbH

 

  1. Personuppgiftsansvariges namn och adress

 

Den personuppgiftsansvarige enligt den allmänna dataskyddsförordningen och medlemsstaters övriga nationella lagar om uppgiftsskydd samt övriga dataskyddsföreskrifter är:

 

Delta-Guss GmbH

Metzenbühlstrasse 11

91282 Betzenstein

Tyskland

Tfn: +49-9244-9859573

E-post: info@delta-guss.com

Webbplats: www.delta-guss.com

 

  1. Allmän information om behandling av personuppgifter

 

  1. Syftet med behandling av personuppgifter

Vi behandlar våra användares personuppgifter endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats, med fungerande innehåll och tjänster. Behandling av våra användares personuppgifter sker regelbundet enbart grundat på våra användares samtycke. Undantag tillämpas vid fall då samtycke inte kan erhållas i förväg p.g.a. faktiska omständigheter och behandling av uppgifterna tillåts enligt lag.

 

  1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Om den registrerade har lämnat samtycke till behandling av dennes personuppgifter, utgör art. 6. 1 a) i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) rättslig grund.

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, utgör art. 6. 1 b) i GDPR rättslig grund. Detta tillämpas även för behandling av uppgifter som är nödvändig för ev. åtgärder innan avtalets tecknande.

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag, utgör art. 6. 1 c) i GDPR rättslig grund.

Om behandling är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen och om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än det förstnämnda intresset, utgör art. 6. 1 f) i GDPR rättslig grund för behandling. Det legitima intresset anför vår verksamhet samt optimeringen av och säkerheten för online-verksamheten.

 

  1. Radering av uppgifter och lagringens varaktighet

Den registrerades personuppgifter raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Dessutom kan lagring av personuppgifter föreskrivas av europeisk eller nationell lagstiftning genom EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som tillämpas på den personuppgiftsansvarige. Blockering eller radering av uppgifter sker även när lagringsperioden föreskriven av nämnda standarder har löpt ut, om inte det finns något behov av vidare lagring av uppgifter i syfte att ingå eller fullgöra ett avtal.

 

III. Kontakt/e-post

Kontakt är möjlig via den angivna e-postadressen. Vid sådan kontakt kommer användarens personuppgifter som överförs via e-post att lagras.

Sådana uppgifter utlämnas inte till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för den aktuella kontakten.

 

  1. Den registrerades rättigheter

Om du är den registreradeenligt GDPRhardu följande rättighetergentemotden personuppgiftsansvarige:

Du har rätt till information om de lagrade personuppgifterna. Dessutom har du rätt att rätta felaktiga uppgifter, blockera uppgifterna, rätt till dataportabilitet och radering av dina personuppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Det kan göras i synnerhet om syftet för behandlingen är direkt marknadsföring.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallats.

Du har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsinspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.

 

Bayerska dataskyddsinspektionen

Promenade 27 (castle)

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 53 1300

Fax: +49 (0) 981 53 98 1300

E-post: poststelle@lda.bayern.de